Salia Group

Usnesení PČR, útvar NCOZ, o výplatě podílu ze zajištěných prostředků bylo stanoveno u jednotlivých poškozených přesně podle znaleckého posudku. 

Ze zajištěných finančních prostředků jde o konečnou výplatu. Do majetku Salia Group však ještě patří pohledávka za prodej nemovitosti na Slovensku, která dosud nebyla zaplacena, tedy nelze vyloučit ještě další plnění. Poškození, kteří dostali nabídku na odkup pohledávky od různých institucí, by měli zvážit, zda je taková nabídka pro ně výhodná. Stejně jako v kauze Saving Funds, která úzce souvisí se Salia Group, byla nabídka na odkup pohledávky výrazně nižší než přiznaná částka dle znaleckého posudku.

Všichni poškození byli obesláni výzvou PČR z dubna 2022 k volbě zmocněnce a poučeni o možnosti volby zmocněnce.

Jakmile  usnesení nabyde právní moci, bude všem klientům rozeslán nový vzor Čestného prohlášení o bankovním účtu.

Kauzu budeme nadále sledovat.

Chysáte se investovat? Pozor na podvodníky.

Nejistá doba způsobila zvýšenou poptávku po konzervativních investicích chránících úspory klientů, které by na běžných spořicích účtech vlivem vysoké inflace ztrácely na hodnotě. Příliv nezkušených investorů strachujících se o budoucnost svých úspor však láká podvodníky všeho druhu. Poradíme vám, jak se jim vyhnout.

Výhody i nevýhody investování

Každý zkušený investor ví, že výnos není nikdy stoprocentně  jistý – kdyby byl, investoval by každý. Vždy jde o správnou kombinaci nejlepšího produktu pro konkrétního klienta a správného načasování. Přesto existují více či méně spolehlivé oblasti investic.

U těch konzervativnějších investic, tj. například bankovních produktů typu termínované vklady nebo pojištěné vkladové účty je šance na výnos poměrně vysoká, cenou za minimální riziko je však nižší procentuální zisk. Je třeba mít na paměti, že není vhodné mít u jedné instituce uložených více než sto tisíc euro, jak se naposledy ukázalo na příkladu Sberbank.

Investice do drahých kovů jako je například zlato též dává smysl, i když neslouží přímo k navýšení zisků. Zlato totiž nenese výnos, ale je vhodné na krytí inflace, a coby prevence proti znehodnocení majetku.

Riskantnější investice nabízejí větší výdělek za cenu toho, že můžete prodělat. V obou případech ale platí, že vás profesionální finanční nebo investiční poradce seznámí nejen s plusy, ale i možnými minusy dané investice.

Co by vás mělo varovat?

Pokud se setkáte s někým, kdo slibuje jistý výnos v řádech desítek procent v podstatě bez rizika, vezměte nohy na ramena. Podobná garance není možná, místo pohádkového bohatství vám pak s největší pravděpodobností zůstane jen vybílený účet.

V době internetu je dalším varovným znamením čerstvé založení firmy a žádné zmínky ani recenze. Samozřejmě existuje šance, že se jedná o solidní investiční firmu, riziko podvodu je však u neprověřených společností a fyzických osob příliš vysoké, než abyste se stali jedněmi z prvních klientů, jakkoli výhodné se to může zdát.

Je také vhodné prověřit si, jaké fyzické osoby za společnostmi nabízejícími investice stojí, jakou mají historii, zda za sebou nemají nějaké podvodné produkty, nejsou v insolvenci či v exekuci nebo původně nepochází z úplně jiného oboru, než jsou finance a investiční projekty.

Jak najít spolehlivý investiční produkt?

Nejste-li vystudovaný ekonom nebo finanční analytik, vaše investiční plány byste měli konzultovat se specialistou na daný obor. Momentální situace ve finančním sektoru vyžaduje obezřetnost a důkladné prověření každého projektu, do kterého byste se chystali investovat – i s tím vám investiční poradce pomůže. Dokáže zhodnotit jak důvěryhodnost dané společnosti, tak i její vhodnost pro vaše účely, případně najde patřičnou alternativu s podobným výnosem a nižšími riziky. Postará se zkrátka o zhodnocování vašeho majetku a minimalizaci ztrát.

Co dělat, když naletíme podvodníkovi?

Už jste se s pochybnou investiční společností zapletli a nemůžete z ní dostat svoje peníze zpět? Ještě nemusí být všechno ztracené. S případy nekalého jednání podvodných investičních subjektů a poškozování investorů pomáhá například naše nezisková organizace Money Advocate, která podvedeným klientům nabízí možnost konzultací i zprostředkování právního poradenství.

Arca Investments

Advokátní kancelář Langmeier & Co podala 4. 4. 2022 návrh na svolání schůze věřitelů. Hlavním důvodem byl blížící se termín, do kdy může insolvenční správce podat odpůrčí žaloby na finanční transakce až 5 let zpět od vyhlášení úpadku.

Konečně tedy na 25. července 2022 v 10.00 hodin je svolána schůze věřitelů do budovy Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9. Schůze je však svolána až po posledním termínu pro podání odpůrčích žalob, což je 12. 5. 2022.

Městské státní zastupitelství v Praze vyjádřilo znepokojení v souvislosti s blížícím se koncem lhůty pro podání odpůrčích žalob proti majetkovým transakcím, u kterých je podezření, že společnost ARCA krátila věřitele. Dosud bylo zveřejněno několik žalob, které ukázaly, že mohlo docházet k přednostnímu vyplácení. Státní zástupkyně také upozornila na zajištění, které J&T Banka získala na základě poskytnutí půjčky v dubnu 2020, a to již v době, kdy byla ARCA v úpadku.

Situaci kolem ARCY dále sledujeme.

Arca Investments

Znalecká kancelář zveřejnila v insolvenčním rejstříku znalecký posudek odhadu hodnoty majetkové podstaty skupiny Arca. K 30.9. 2021 je to pouze 2,6 miliardy korun.

Téměř 2000 věřitelů, zajištěných i nezajištěných má pohledávky vůči ARCE za 23 miliard.

Např. J&T Banka jako zajištěný věřitel musí získat své peníze zpět přednostně.

V posudku není dle insolvenčního správce zohledněno možné zvýšení hodnoty majetkové podstaty díky reorganizaci a majetková aktiva slovenské skupiny.

Na bankovních účtech je přibližně 50mil korun. Aktuálně se připravuje reorganizace celé skupiny .

Zástupci věřitelů i Arca se ale shodují na tom, že nejlepším řešením je reorganizace, protože umožňuje větší uspokojení pohledávek.

Poslední termín pro předložení reorganizačního plánu vyprší 20. června.

Kauze i nadále sledujeme.

https://www.e15.cz/clanek/1389525

Tým Money Advocate

Jak nepodcenit investování do dluhopisů

Jak nepodcenit investování do dluhopisů a co dělat při platební neschopnosti emitenta

     Korporátní dluhopisy jsou dnes poměrně atraktivním investičním prostředkem a zajímavou volbou zhodnocení finančních prostředků, nicméně ani investici do tohoto relativně konzervativního nástroje není dobré podcenit.

      Dluhopis je cenný papír, který investor kupuje od emitenta (vydavatele dluhopisů) na určitou dobu, zatímco emitent se zavazuje investorovi pravidelně vyplácet úrokový výnos. Korporátní dluhopisy může vydat jakákoliv společnost, proto se při investici vyplatí řádně přezkoumat nejen finanční situaci a podnikatelské záměry emitenta. A to zejména v případě, kdy emitent nemá udělený tzv. rating (nezávislé zhodnocení rizikovosti emitenta). 

      Před investicí do korporátních dluhopisů by si měli investoři projít zejména webové stránky emitenta, listiny zveřejněné v obchodním rejstříku ve sbírce listin a důkladně prostudovat emisní podmínky nebo prospekt. Prvním krokem by měla být základní lustrace emitenta v centrální evidenci exekucí a insolvenčním rejstříku, zda nemá nějaké záznamy.

      Investor by měl být zejména na pozoru v případě, kdy je z obchodního rejstříku patrné, že se jedná o zcela novou společnost bez historie. To samozřejmě samo o sobě neznamená, že emise skončí špatně, ale je potřeba si uvědomit riziko s tím spojené. Od nově vzniklé společnosti je naopak potřeba rozlišit účelově zřízenou společnost, kterou mateřská společnost založí pouze za účelem emise dluhopisů. To s sebou samo o sobě rizika nést nemusí, pokud mateřská společnost za závazky dceřiné společnost ručí či je v emisi zainteresována jiným způsobem. Pak je namístě stejným způsobem prověřit i mateřskou společnost.

      Z obchodního rejstříku dále doporučujeme zjistit, jak se měnila vlastnická struktura a členové statutárního orgánu v minulosti. Příliš časté změny těchto osob mohou být varovným signálem nezkušenosti obchodního vedení společnosti. Investor by si měl zjistit, jaká osoba skutečně stojí za emisí dluhopisů, kdo je majitelem společnosti a jak dlouho se v daném oboru pohybuje. Stejně tak je dobré se zaměřit na sídlo společnost, zda se jedná pouze o tzv. virtuální sídlo či zda společnost v místě skutečně sídlí.

      V dokumentech společnosti založených ve sbírce listin obchodního rejstříku je vhodné zaměřit se na to, zda míra zadluženosti emitenta nestoupá a zisk a tržby naopak neklesají. To je možné zjistit zejména z účetních závěrek, které má každá společnost povinnost pravidelně zveřejňovat. Pokud takové dokumenty ve sbírce listin založeny nejsou a emitent je investorovi odmítne na vyzvání předložit, jde o bezpochyby o skutečnost, která zvyšuje rizikovost investice do takových dluhopisů. Investor by se měl také zaměřit na to, v jakém odvětví emitent působí a jaká je aktuální ekonomická situace v tomto odvětí a jeho prognóza. Na pozoru by se měl mít investor v případě start-upů, které bývají obecně rizikovější investicí.

      Pokud společnost vydala tzv. prospekt, měl by si investor prostudovat informace o finanční situaci emitenta a jeho obchodních plánech. Je potřeba míti na paměti, že schválení prospektu Českou národní bankou neznamená, že by Česká národní banka jakkoliv prověřila bonitu emitenta a že jde pouze o formální podmínku pro emise, která nejsou tzv. podlimitní. Pokud prospekt není vydán, měl by investor prostudovat emisní podmínky emitenta, ve kterých je třeba se zaměřit na základní informace o emitentovi, podmínkách emise a zejména informace, zda je dluhopis tzv. zajištěný či podřízený.

      Na tzv. podřízené dluhopisy je třeba si dát pozor, neboť v případě insolvence emitenta mají nejhorší postavení a pohledávky věřitelů z tzv. podřízených dluhopisů jsou uspokojovány až úplně naposledy. Uspokojení věřitelů je tedy v takových případech zpravidla minimální.

      Dluhopisy s menším rizikem jsou naopak tzv. zajištěné dluhopisy, které jsou naopak v insolvenčním řízení uspokojovány primárně z výtěžku zpeněžení zajištění, což zpravidla bývá nemovitost či jiný hodnotný majetek. Je potřeba míti ale na paměti, že forem zajištění existuje více, a ne každé zajištění má stejnou kvalitu. 

      Dalšími důležitými údaji v emisních podmínkách je splatnost dluhopisů, účel emise, pokud je v podmínkách uveden, a objem emise. Pokud je objem emise příliš nízký, může to vzbuzovat nedůvěru, proč tak nízký objem není schopen emitent zajistit financováním bankovní institucí. Příliš vysoký objem je naopak nutné porovnat s vlastním kapitálem emitenta a zamyslet se nad tím, zda bude emitent dluhopisy schopen splatit. Investor by se měl samozřejmě zaměřit i na způsob určení výnosu. Pokud není výnos určen pevnou sazbou, ale výpočtem, investor by měl způsob výpočtu výnosu podrobit kritickému náhledu, zda je či není taková investice výhodná. Výši výnosu je pak třeba rovněž podrobit mírné kritice, zejména i s ohledem na zjištění finanční situace emitenta a odpovědět si na otázku, zda může být emitent objektivně schopen takovou výši výnosu vůbec splnit.

      Finanční situaci a obchodní plány emitenta je dobré kontrolovat i v průběhu emise a v případě zjištění problémů či prodlení se splacením výnosu či dluhopisu jednat rychle. S vymáháním se vyplatí neotálet a je lepší situaci řešit v souladu s emisními podmínkami a platnou právní úpravou dříve, než se emitent dostane do platební neschopnosti (insolvence).

      V případě, kdy je již zahájeno insolvenční řízení, je možné své pohledávky vymáhat pouze formou přihlášení se do probíhajícího insolvenčního řízení. U toho je třeba dodržet přísné lhůty k přihlášení a formu přihlášky. Přihlášky se uplatňují u příslušného soudu a s jejich podáním není spojen žádný poplatek. Tyto přihlášky podléhají přezkumu insolvenčního správce, je tedy dobré nepodcenit detailní vyplnění přihlášky a přiložení relevantních příloh (zejména dluhopisu). Pokud má emitent majetek vyšší hodnoty, zejména nemovité věci, je dobré sledovat průběh insolvenčního řízení a případně se stát členem věřitelského výboru, který zastupuje zájmy všech věřitelů a je oprávněn ukládat insolvenčnímu správci pokyny, jak by měl v insolvenčním řízení vystupovat. Je tak možné alespoň částečně ovlivnit průběh insolvenčního řízení a možné uspokojení pohledávky.

     Pokud vyvstanou v průběhu okolnosti, které ukazují, že se jednalo o podvodné jednání emitenta je možné podat trestní oznámení a nechat prošetřit situaci Policií ČR.

Zpracoval tým Money Advocate z.s. ve spolupráci s  advokáty Mgr. Janou Führerovou a Mgr. Lukášem Poučem